Giấy mỹ thuật bồi hộp – Mẫu số 9

Thông tin về giấy mỹ thuật
Định lượng: 80-120 (GSM )
Ứng dụng: bồi hộp quà , bồi hộp quà tặng